7 thg 1, 2008

BÌNH LUẬN PHÁP LUẬT
CÔNG VĂN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÓ HIỆU LỰC CẤM SINH VIÊN ĐI BIỂU TÌNH HAY KHÔNG ?

Các cuộc biểu tình phản đối Trung quốc về Hoàng Sa – Trường Sa nổ ra tại Hà nội và Tp.HCM có lực lượng tham gia đông đảo và hăng hái nhất là thanh niên, sinh viên. Cùng trong giai đoạn này đã có một số văn bản của Bộ giáo dục đào tạo gửi cho các trường Đại học, của Sở giáo dục đào tạo gửi cho các trường Trung học phổ thông, trường cao đẳng… với nội dung thông báo chủ trương của Bộ là ngăn chặn, không cho phép hoặc cấm … sinh viên, học sinh tham gia các cuộc biểu tình. Tôi nhận được hai văn bản (đính kèm ở dưới) và xin trích dẫn một số văn từ có nội dung mang tính “quy phạm pháp luật” cụ thể như sau:
- Công văn số 13387/BGDĐT-HSSV ngày 21/12/2007 có ghi “quán triệt cho tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ , giáo viên nhà trường tuyệt đối không được tham gia tụ tập, biểu tình, tuần hành trái quy định của pháp luật.
- Công văn số 2883/GDĐT-VP của Sở giáo dục và đào tạo Tp.HCM ngày 11/12/2007 có ghi “nghiêm cấm học sinh, sinh viên tụ tập biểu tình trái pháp luật

Một số vấn đề cần phải đặt ra ở đây là:
1. Đây có phải là những văn bản quy phạm pháp luật hay không ?
2. Liệu các sinh viên, học sinh - những công dân trẻ - có thể bị hạn chế quyền của mình trước những văn bản [chuyên ngành ?!] áp dụng trực tiếp đến hành vi của mình như vậy hay không ?
3. Liệu có sự phân biệt quyền giữa “công dân sinh viên” và công dân bình thường hay không ?
4. Liệu ông Bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo có quyền cấm hay cho phép một hành vi của công dân là một quyền hiến định hay không ?

Cũng cần phải hiểu rõ về quy phạm pháp luật: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự, là tiêu chuẩn để xác định giới hạn và đánh giá hành vi của con người do các cơ quan nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện. Nhà nước bảo đảm thực hiện có nghĩa là nếu chúng ta vi phạm thì đã có sẵn những chế tài xử phạt hành chính để phạt hoặc có thể bị khởi tố hình sự nếu mức độ nghiêm trọng.

Chúng ta có một công cụ hữu hiệu để trả lời những thắc mắc trên, đó là hệ thống Pháp luật hiện hành và cụ thể nhất là Luật ban hành văn bản quy phạm Pháp luật.

Xin trích dẫn tại đây 2 điều luật đầu tiên trong Luật ban hành văn bản quy phạm Pháp luật:

“Điều 1. Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định, trong đó có quy tắc xử sự chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo quy định hướng xã hội chủ nghĩa.
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm:
1. Văn bản do Quốc hội ban hành: Hiến pháp, luật, nghị quyết.
Văn bản do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành: pháp lệnh , nghị quyết;
2. Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác ở trung ương ban hành để thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội:
a. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước:
b. Nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ;
c. Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
d. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao; quyết định, chỉ thị, thông tư của Chánh cán Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
đ. Nghị quyết, thông tư liên tịch giữa các cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổ chức chính trị - xã hội.
3. Văn bản do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành để thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên; văn bản do Uỷ ban nhân dân ban hành còn để thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;
a. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;
b. Quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân;
Điều 2. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lý cao nhất.
Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phải phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản trong hệ thống pháp luật.
Văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước cấp dưới ban hành phải phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.
Văn bản quy phạm pháp luật trái với Hiến pháp, trái với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành.”


Căn cứ vào những chữ viết tắt bên cạnh số văn bản (13387/BGDĐT-HSSV, 2883/GDĐT-VP) cho thấy đây là những công văn hành chính nhằm mục đích trao đổi công việc giữa cơ quan cấp trên đối với cơ quan cấp dưới. Đây không phải là những “chỉ thị” vì theo quy định thì văn bản là chỉ thị phải có chữ viết tắt là CT. Nghị định 161/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 đã liệt kê ra các loại văn bản quy phạm pháp luật (từ cấp chính phủ trở xuống) như sau: “Nghị quyết viết tắt là NQ; Nghị định viết tắt là NĐ; Quyết định viết tắt là QĐ; Chỉ thị viết tắt là CT; Thông tư viết tắt là TT; Nghị quyết liên tịch viết tắt là NQLT; Thông tư liên tịch viết tắt là TTLT”.
Như vậy chỉ cần đối chiếu về tên gọi văn bản ta đã có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng các công văn nói trên không thể là văn bản quy phạm pháp luật. Bởi vì chỉ những loại văn bản có tên gọi được liệt kê trên đây (tại điều 1 Luật BHVBQPPL) mới được coi là văn bản quy phạm pháp luật. Ta cũng thấy rằng các công văn này không hề dẫn chiếu những căn cứ cho thấy người ban hành có thẩm quyền quy định về hành vi biểu tình (là một quyền hiến định của công dân). Theo tôi thì cấp Bộ có thể hướng dẫn thêm, chi tiết hóa quy định của Chính phủ hoặc thủ tướng chính phủ nếu như Chính phủ đã có nghị định quy định riêng về việc biểu tình. Tuy nhiên cho đến nay chính phủ chưa có một văn bản nào quy định về việc biểu tình.
Chính vì vậy mà chúng (công văn của Bộ, của Sở nói trên) không thể có hiệu lực pháp luật áp dụng cho Sinh viên. Sinh viên cũng là những công dân bình thường và không thể bị hạn chế quyền một cách phân biệt đối xử như vậy. Chúng ta không thể tìm thấy một văn bản pháp luật nào quy định rằng Bộ giáo dục đào tạo có thẩm quyền ra những quy định cấm hay cho phép biểu tình dù là chỉ áp dụng cho một loại công dân đặc biệt là công dân sinh viên.

Riêng về cụm từ “biểu tình trái với quy định của pháp luật” tôi cho rằng đây là cách dùng từ chưa chính xác bởi lẽ chưa có quy định pháp luật nào cụ thể về biểu tình thì chưa thể vội vã cho rằng cứ biểu tình là trái pháp luật được.


Trên đây là những nhận định riêng của cá nhân tôi với một số vốn kiến thức Pháp luật còn hạn chế, vì thế tôi sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến phê bình và xin tranh luận công khai với các đồng nghiệp là Luật gia, Luật sư cũng như tất cả các bạn.

Luật gia – PHAN THANH HẢI
--------------------------------------------------------------------------------------

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------------------------- Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số 13387/BGDĐT-HSSV -----------------------------------

V/v: Tăng cường công tác đảm bảo Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007
An ninh, trật tự toàn xã hội

Kính gửi : - Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường
đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo

Tiếp theo công văn số 12914/BGDĐT-HSSV ngày 09 tháng 12 năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo triển khai một số công việc sau:
1.Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan quán triệt cho tất cả học sinh, sinh viên, cán bộ , giáo viên nhà trường tuyệt đối không được tham gia tụ tập, biểu tình, tuần hành trái quy định của pháp luật.
2.Triển khai các biện pháp nắm bắt diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên nhà trường thông qua các hoạt động, diễn đàn.các website , nhật ký trên mạng … để chủ động xử lý và báo cáo kịp thời.
3.Xây dựng phương án triển khai cụ thể và có mặt tại hiện trường để phối hợp giải quyết khi có vụ việc xãy ra
4.Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, công an các quận huyện, phường xã trong việc phòng ngừa và xử lý khi vụ việc xảy ra.
5.Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực đạo thực hiện các công việc nêu trên,đặc biệt lưu ý các ngày thứ bảy, chủ nhật , ngày lễ, tết, kỷ niệm và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

Mọi thông tin xin liên hệ : Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo, 29 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại : 04.8694984, Fax :04.8681598.
Email :ndmanh@moet.gov.vn. Di Động : 0913 319904, 0912 609907


KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

PHẠM VŨ LUẬN
(Đã ký và đóng dấu)


CamBieuTinh
------------------------------------------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________ TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2007
Số : 2883/ GDĐT - VP

Về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Kính gởi :
- Trưởng phòng giáo dục các quận ( huyện);
- Hiệu trưởng các trường THPT, CĐ, TCCN và trực thuộc.

Căn cứ công văn số 12913/BGDĐT-HSSV ngày 07/12/2007 và công văn số 12914/BGDĐT-HSSV ngày 09/12/2007 cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và trật tự an toàn xã hội. Tiếp theo công văn số 2780/GDĐT-VP ngày 28/11/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nội dung sau :
1/ Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về tình hình chính trị, xã hội trong và ngoài nước, về vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên, học sinh, sinh viên trong nhà trường và trong cộng đồng, tránh để bọn phản động và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng tụ tập biểu tình trái pháp luật, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự toàn xã hội.
2/ Thông qua các tổ chức Đoàn, Hội, diễn đàn, trang web của nhà trường … triển khai hệ thống nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh, sinh viên để có biện pháp xử lý kịp thời.
3/ Nghiêm cấm học sinh, sinh viên tụ tập biểu tình trái pháp luật. Khi có vụ việc xảy ra, yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trực tiếp giải quyết và cử cán bộ các bộ phận chức năng có mặt tại hiện trường để phối hợp giải quyết tại chổ những vấn đề liên quan và báo cáo ngay về Thường trực Ban công tác giáo dục chính trị - tư tưởng ngành theo số điện thoại : 08-8294016 hoặc 0913.626466.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận : KT.GIÁM ĐỐC
-Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC
- Đ/Ủy, BGĐ;
-Công đoàn ngành GDTP
-Trưởng phòng, ban Sở; đã ký
-Lưu.VP.

Tô Thị Thanh Nga

14 nhận xét:

 1. cong van ha`nh chi'nh thi` khong co' gia' tri. phap ly' nhung co' gia tri. trao doi, huong dan viec ap dung quy che da`o ta.o trong truong hop co quan cong quyen ra mot quyet dinh hop phap khang dinh nguoi na`y, nguoi kia vi pham phap luat.
  Ong A, ba` B co' the noi quyet dinh xu ly vi pham phap luat cua co quan nha` nuoc co' tham quyen la` vi hien, la` bat hop phap, nguoi na`y vo^, nguoi kia moi la co' toi...nhung do la` y' kien ca' nhan. Ai cu~ng co' the noi nguoi na`y co' toi, nguoi kia vo toi, luat nay khong dung, quyet dinh kia la` sai, toi khong theo thi` PL se van ha`nh the na`o??
  Co`n du.a tren can cu xu? ly' cua co quan nha` nuoc co' tham quyen ma` nha` truong a'p du.ng quy che da`o ta.o de xu ly' tung truong hop cu. the la` viec la`m hop phap. Nhu vay chuyen khang dinh cong van khong co' gia tri. phap ly la viec la`m thu*`a, vi` di~ nhien cong van khong pha?i la` van ban qui pham phap luat. Va`i y' kien trao doi

  Trả lờiXóa
 2. Theo y' em, noi nom na la`, neu mot nguoi thay khac ro~ ra`ng dang thuc hien viec che'm nguoi khac giua cho*.(vi' du. vay). Neu co' kha nang thi nguoi do co the ngan chan ha`nh vi gay roi va` dua nan nhan di cap cuu. Lu'c na`y khong ai dat van de ha`nh vi khong che ke thu ay ac co' phai la` van ban phap luat hay ko!!. Ha`nh vi cua mot nguoi la` na~o ra lenh cho tay chan, con` hanh vi cua tap the la` phai co' cong van trao doi. O day, quan tro,ng nhat la` cu.m tu "tra'i phap luat". Nhu vay, theo em, phe pha'n thi` phai du'ng thi` moi co' hieu qua?. Cu' khang cho rang, cong van trao doi la` van ban quy phap luat roi la.i ra suc chung minh bo giao duc dao tao sai vi` ban ha`nh cong van thi` khong phu` hop

  Trả lờiXóa
 3. Đúng quá . Có lẽ mấy bác lãnh đạo bộ GD hàng ngày quen nghĩ mình là quan, nên có quyền ra lệnh và lệnh đó là văn bản pháp luật.
  Càng ngày càng chán mấy ông ở bộ GD .

  Trả lờiXóa
 4. @MIKA student:Việt nam đã có Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.Vì vậy:
  Những công văn nêu trên đều không có căn cứ pháp lý cho nó xuất hiện trong đời sống xã hội.
  Chỉ có bọn xài luật rừng mới tự cho mình nhiều quyền như vậy.
  Việt nam có rất nhiều văn bản dưới Luật ngang nhiên vi phạm Luật và Hiến pháp.
  Người thừa hành pháp luật ngang nhiên vi phạm Luật giữa ban ngày.
  Hiến pháp Việt nam có quyền biểu tình,Luật không cấm.Tại sao BGD lại cấm tuyệt đối???
  Nếu nói "trái pháp luật" thì phải dẫn ra luật biểu tình vì chỉ có Luật biểu tình mới điều chỉnh được hành vi biểu tình.Không thể áp cụm từ tụ tập đông người vào biểu tình được.
  Việc gán ghép cụm từ tụ tập với biểu tình là hành vi cố tình bôi nhọ hạ thấp những người biểu tình yêu nước.Thể hiện sự xảo ngôn.
  Còn bạn có cường điệu quá khi ví "Chém người giữa chợ"[người cực kỳ côn đồ] để ngụy biện cho hành vi cấm đoán người "biểu tình ôn hòa"[người Văn minh]???

  Trả lờiXóa
 5. Hơi đâu mà tranh luận những điều không cần thiết, anh Ðiếu Cày ơi!
  Thứ nhất: anh đã thông tin được những vấn đề mà anh thấy nó là thiết yếu. Ví dụ: hiến pháp và pháp luật, cung cách đối xử của nhà nước với công dân, tình trạng vi phạm pháp luật của tòa án.
  Thứ hai: cái Bộ Giáo Dục thì từ nào tới giờ nó đã mang quá nhiều tai tiếng rồi. Ví dụ: cải cách giáo dục mà cải mấy chục năm vẫn không xong. Thay vì cải tiến thì đi cải lùi. Chương trình giảng dạy các cấp gây quá tải cho học sinh v.v..
  Thứ ba: Vì sinh viên cần đi học, còn Bộ GD thì không cần biểu tình, nên Bộ lấy quyền ở trên cao ra lệnh cấm thế thôi. Không cần dẫn chiếu pháp luật gì cả. Nếu SINH VIÊNkhông nghe lời bộ, thì bộ xử lý kỷ luật. Ở VIỆT NAM thì qui chế ở các nơi đều là XIN-CHO cả. Trên chưa cho biểu tình thì dưới không được biểu tình. Không viện dẫn pháp luật gì cả.
  Thế đấy! Cho nên anh cứ làm việc của anh. Ðúng thì anh cứ làm. Không hơi đâu mà cải vả.

  Trả lờiXóa
 6. Quản là Cấm!?;)

  Trả lờiXóa
 7. Tiệm tạp hoá22:09 8 tháng 1, 2008

  Công văn của đám Trí Thức Nô Lệ, thì việc gì chúng chẳng dám làm.Bọn nầy sẽ tạo ra một đám nô lệ ngoan ngỏan khác. Còn các SVHS vẫn làm theo lý trí và lòng yêu tổ quốc đã được dạy từ gốc gác giống nòi.

  Trả lờiXóa
 8. chán thật, hồi xưa nếu không có HS-SV xuống đường biểu tình thì bây giờ làm gì có ngày 9-1, ngày HS-SV? mà bây giờ phải cấm ?

  Trả lờiXóa
 9. @DieuVan: neu day la` link dung su that thi` ti`nh the doi dau mot choi mot voi TQ ca`ng ro~ ra`ng chu sao?. Va` day cu~ng la` dieu TQ muon: dau tay doi.
  Theo to, to chi? ung ho bieu tinh khi no' khong la`nh phuc ta.p them ti`nh hinh la`m ho?ng trat tu mong manh co' duoc tu tuyen ngon bien dong 2001. Tuyen ngon na`y la` buoc dau tien de da phuong hoa' tranh chap.TQ muon dau tay doi. VN muon da phuong hoa'. TQ muon la`m ti`nh hi`nh tro nen cang thang. VN muon thiet lap mot trat tu quoc te. TQ lau lau khi.a nuoc nay, nuoc kia. Ket qua la` nuoc na`o cu~ng soi su.c, khang dinh chu quyen, VN,Bruney,Phi,Dai,Malay chua bao gio ta.m gac duoc van de chu? quyen de thiet lap mot trat tu quoc te nham ngan can su banh truong cua TQ ca?. Va` TQ luon nam loi the vi` ho. chi co' dau tay doi voi tung nuoc mot.
  Ket qua la` VN co' duoc loi the gi khong thi` em khong ro~, nhung la`n so'ng soi su.c thi` da lan sang CPC va` nuoc ba.n cu~ng quyet liet bieu ti`nh doi la,i dat...cua VN.
  Chi'nh vi` vay, em chi? u?ng ho bieu ti`nh cho den khi no' khong la`m phuc tap them tinh hinh, va` no' nen dong bo^. voi cac giai phap quan su, va` chi;nh tri.

  Trả lờiXóa
 10. thu 1: Cong van la` de trao doi, khong the lay cong van la`m can cu*' de che ta`i nguoi khac. Cho nen, bac' cho rang :cong van trao doi la` van ban quy phap luat roi la.i ra suc chung minh bo giao duc dao tao sai vi` ban ha`nh cong van thi` khong phu` hop
  Thu2: Tuy nhien, dang sau cong van la` tham quyen cua nha` truong, phoi hop voi cac co quan nha` nuoc khac, thuc thien tham quyen cua mi`nh de ngan ngua su vi pham phap luat neu co'. Em thay su trao doi na`y cung nhu su trao doi cua ca'c co quan cong quyen de phat hien truy bat toi pham ma tuy gan day vay. Co' thong tin, trao doi, thi` moi da'nh an truy bat duoc toi pham ma tu'y. Va` khi toi pham ma tuy ra toa` thi dung phap luat de ha`nh xu chu khong ai can cu vao cong van ca?.
  Thu3: em thay phap luat co`n nhieu bat cap nhung em khong the tu do noi, luat nay la` luat rung, toi khong la`m. ba.n em thi` no'i, luat kia vi hien,, to khong theo. Ong ha`ng xo'm ke ben thi` no'i, luat thue tra'i hien phap to ko dong thue. Nguoi khac thi` noi, luat nghia vu quan su trai hien phap, ru nhau khong thuc hien nghia vu quan su...Ba`n ve ti'nh bat cap cua luat thi` duoc nhung ai cung co' the tu tuyen bo luat nay vi hien, luat kia vi hien thi xa hoi loa.n mat
  Thu4: BGD chi luu y' nhung ha`nh vi tu tap, tuan ha`nh "trai phap luat". Bac Dieu tri'ch y' nguoi khac thi` phai tri'ch cho dung va` day du?. Y' na`o bac them va`o thi` bac cu noi la` bac them va`o, dung do cho Bo^.Cu.m tu "tra'i phap luat", quan trong nhu the ma` ba'c lai bo? di.
  Thu5: du` chua co' luat bieu ti`nh, tuy nhien co' nhung qui dinh khac co' lien quan. Ba'c noi qui dinh na`y, qui dinh kia, khong ap dung duoc thi`do da'nh gia rieng cua bac. Em thi` chi song theo phap luat, khong ha`nh dong theo chi? da.o rieng, hay da'nh gia' rieng cua ai ca?. Theo em, yeu nuoc thi van phai tuan theo phap luat,neu luat bat cap thi` phai sua luat truoc. Ai cu~ng nhan danh yeu nuoc roi cha` da.p len phap luat thi` cu~ng duoc sao
  Thu6: em chang nguy bien gi ca?. Em dung vi' du. de chung minh rang, ha`nh dong ngan chan do khong phai la` quy pham phap luat. Do do, em thay thua tha~i, neu co' nguoi co^' chung minh do la` quy pham phap luat, roi lai hoi nguoi thuc hien ha`nh vi ngan cha.n do la` ai ma` co' the ra mot ha`nh vi"qui pham phap luat"!!!Mot lan nua, bac tri'ch y' cua nguoi khac thi` nen tri'ch cho du'ng va` day du. Rieng em thi` thay mot so to? chuc co' ha`nh dong mo a'm khi tham gia vao bieu ti`nh. day cung la` dieu tui em dang tranh luan o blog THTNDC, vu clip, vu kim duy,....

  Trả lờiXóa
 11. Các bạn nghĩ gì về bản tin : Du Khác Trung Quốc Biểu Tình tại Hà Nội xác định HS & TS là của họ . Họ biểu tình thì được còn sinh viên VN biểu tình không chính phủ cấm :
  Bản tin #1 trên tờ Vietbao.com , đường link : http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=121357
  Nội dung có một đoạn như sau : Sau các nỗ lực giải tán các cuộc tuần hành phản đối của sinh viên mấy tuần trước, bộ công an lại cho phép và bảo vệ các cuộc biểu tình của "du khách Trung Quốc" trước đại sứ quán của họ ngay tại Hà Nội. Những người gọi là du khách này còn thoải mái và ngang nhiên giương cao khẩu hiệu "Mỗi giọt dầu Trường Sa là một giọt máu của Trung Quốc". Như vậy, rõ ràng đối sách "hữu nghị" của bộ ngoại giao và bộ công an là từng bước chấp nhận Hoàng Sa - Trường Sa thuộc về Trung Quốc, trong khi chủ trương bán công khai của bộ tổng tham mưu quân đội là phải đánh trả mọi vi phạm kế tiếp của Trung Quốc đối với chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.
  Một tờ báo khác là Vietland.net link : http://s152542055.onlinehome.us/xoops4/modules/news/article.php?storyid=684
  Nội dung : Du Khách Trung Quốc Biểu Tình Trước Đại Sứ Quán Trung Quốc Tại Hà Nội Khẳng Định HS &TS là của TQ.
  Một sự kiện trớ triêu là vào chiều ngày Thứ Ba 08-09/2007, khoảng hơn chục du khách Trung Quốc đã cầm cờ Trung Quốc và biểu ngữ "HS & TS là những giọt máu của Trung Quốc" . Nhóm người biểu tình nầy đã được công an VN trang trọng và bảo vệ cho họ biểu tình trong vòng 2 tiếng đồng hồ từ 1-3 giờ trưa mà không gặp trở ngại nào . Đây là cuộc biểu tình lần thứ hai mà các công dân Trung Quốc đã biểu lộ thái độ trước Đại Sứ Quán Trung Quốc, Hà Nội được công an VN bảo vệ. Vào ngày thứ Sáu ngày vừa qua, 04 tháng 01 cũng đã có 6 người du khách Trung Quốc cầm bản trước Đại Sứ quán của họ để xác định chủ quyền của họ trên hai quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa được công an VN cho phép và bảo vệ.
  Các bạn hãy xem thái độ của nhà nước VN chúng ta có phù hợp với tinh thần Dân Tộc VN hay không ?

  Trả lờiXóa
 12. CO CACH NAO DE TOAN DAN CUNG QUAN DOI LAT DO CHINH QUYEN NAY VA TAN SAT CA GIONG HO 3 DOI CUA BON CONG AN CHO MA KHONG CAC BẠN . TOI CHI UOC AO CO 1 DIEU LA KHI GIO DOI CHIEU TOI SE TAN SAT TAC CA BON NAY O BAT CU NOI DAU MA TOI BIET, CA GIA TOC NHA NO LUON CA CAI DAM CHU TICH BI THU TU CAP XA PHUONG TRO LEN TIEU DIET TAN GOC LUON . MAC DU TOI KHONG PHAI LA KE GIET NGUOI . CHUNG NO XAY NHA CAO CUA RONG CO DINH ROI NEN KHONG CHAY DAU THOAT DUOC HET CAC BAN SINH VIEN HAY LAP DANH SACH TEN HO DIA CHI CUA GIONG HO BON NAY DE TREN MANG CHO NHUNG NGUOI CAN HANH SU HO SE TU LAM . MOI NGUOI 1 TAY SE DIET DUOC BON NAY THOI . CHUNG NO DANG LAP CONG DE LAY DIEM MAU LEN CHUC DE DAN AP DAN VO TOI . BAY GIO CA 1 LU CHINH QUYEN TU TRUNG UONG DEN CAC LOAI CAC KE O PHUONG XA CUNG NHAU DI TIM CACH THAU TOM DAT DAI, VI DAT DAI BAY GIO CO GIA NEN CHUNG NO BAT CHAP THU DOAN , MAT CA NHAN TINH, BAT CHAP DU LUAN HAY TINH DONG LOAI... MINH KHONG TIM CACH TIEU DIET NO THI MINH CUNG CHET TU TU, CAC BAN HAY SUY NGHI XEM CO DUNG KHONG . HAY HOC LAI SACH CUA NO AP DUNG CHO NO .

  Trả lờiXóa
 13. Hinh nhu Can Bo Giao Duc va Can Bo Cong An la mot!!!

  Trả lờiXóa
 14. Gop Y voi Dieu V: co doc cong ham cong nhan HS, TS la cua Trung Hoa chua? neu chua thi tim doc di. Luc do HochiMinh la trum Bochinhtri, ra linh cho PVDong ky. Voi ban van nay, thi HS, TS dich thi la cung Tau.Dung noi di noi lai gi nua? Bay gio chi co cach la chuyen lo roi, lam sao go ra thoi.

  Trả lờiXóa